Back

Bảo mật thông tin cá nhân

Tại UK English, chúng tôi tôn trọng thông tin cá nhân của bạn. Việc thu thập và lưu giữ thông tin cá nhân được sử dụng cho mục đích nâng cao trải nghiệm người dùng.

Thông tin mà chúng tôi thu thập

  • Biểu mẫu: Thông tin cá nhân được gửi qua biểu mẫu sẽ được lưu vào hệ thống và được cam kết bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ dữ liệu thô nào cho bên thứ ba mà chưa được sự đồng ý của bạn.
  • Cookies: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, trình duyệt sẽ tự động lưu lại cookie của phiên làm việc. Cookies là các tệp chữ nhỏ chưa dữ liệu được tạo ra từ những trang web đã truy cập. Cookies giúp cải tiến trải nghiệm người dùng.
  • Thay đổi: Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách bảo mật để đáp ứng những thay đổi của luật pháp hoặc dịch vụ trong trường hợp cần thiết.